Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Domovská stránka

:

Snadné spuštění

Domovská stránka > Příspěvky > Oznámení o revizi katastru nemovitosti
březen 06
Oznámení o revizi katastru nemovitosti

​Obec Prosetín podle ustanovení §38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),

oznamuje

 na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou (dále jen „katastrální úřad") č.j. R0-5/2018-714-1, že v katastrálním území Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem obce Prosetín bude dne 18.4.2018 zahájena revize katastru nemovitostí a potrvá přibližně do 30.6.2019.

 

Vlastníci nemovitostí v tomto katastrálním území a jiní oprávnění se upozorňují na jejích povinnosti, vyplývající z ustanovení §37 odst. 1 katastrálního zákona, zejména povinnost:
 
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápísu do katastru nemovitostí,
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.
 
Jednání se zaměstnanci katastrálního úřadu bude v době revize možné na Katastrálním pracovišti Žďár nad Sázavou, vždy v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin, s výjimkou pátku, nebo na telefonním čísle 566585714.
Jednotliví vlastníci nemovitostí budou k revizi údajů katastru písemně zvarn Jen ve zvlášť odůvodněných případech. Vlastníci nemovitostí se upozorňují, aby při revizi splnili své výše uvedené povinnosti, pokud se tak již dříve nestalo.
Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci (dále jen"oprávněné osoby") jsou podle § 7 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (dále jen „zákon o zeměměřictví"), ve znění pozdějších předpisů, oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele. Oprávnění ke vstupu na nemovitost prokazují služebním průkazem. Vlastník nebo provozovatel zařízení, které může ohrozit život nebo zdraví, je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem do tohoto zařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Oprávněné osoby jsou povinny šetřit práva a majetek vlastníka a oprávněného uživatele nemovitosti a po ukončení zeměměřické činnosti uvést nemovitost do původního stavu; přitom jsou povinny dbát, aby co nejméně rušily hospodaření a užívání nemovitosti. Mohou také, po předchozím upozornění, v nezbytném rozsahu provádět na vlastní náklad nutné úpravy terénu, oklešťovat a odstraňovat porosty překážející zeměměřickým činnostem včetně využívání značek bodových polí.
Podle§ 8 odst. 4 zákona o zeměměřictví je vlastník nemovitosti nebo oprávněný uživatel povinen strpět umístění měřických značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo zničit. Kdo poškodí, zničí nebo neoprávněně přemístí měřickou značku, dopustí se porušení pořádku na úseku zeměměřictví a může za to být pokutován.

 

Jiří Drbušek, starosta obce

Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou žádné komentáře.