Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Domovská stránka

:

Snadné spuštění

Domovská stránka > Příspěvky > Konkurz na pracovní místo specialistka/specialista pro ochranu osobních údajů
březen 31
Konkurz na pracovní místo specialistka/specialista pro ochranu osobních údajů

Obec Prosetín vyhlašuje výběrové řízení na pozici

pověřenec/specialista pro ochranu osobních údajů

 

Charakteristika pozice:

 

Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů obsahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen nařízení) a další předpisy EU nebo členských států v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Požadavky:

 

Odborné znalostí práva a praxe v oblasti ochrany osobních údajů a schopnost plnit úkoly uložené pověřenci samotným obecným nařízením.

 

K základním úkolům pověřence patří zejména:

 

Poskytování informací a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování osobních údajů, o jejich povinnostech v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Monitorování souladu zpracování údajů s nařízením, dalšími předpisy EU nebo členských států v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů, včetně školení pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů.

 

Poskytování poradenství při posouzení vlivu zpracování na ochranu osobních údajů.

 

Spolupráce s dozorovým úřadem.

 

Působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad.

 

Pověřenec implementuje a dohlíží na plnění opatření k zajištění povinností vyplývajících pro správce či zpracovatele údajů z nařízení.

 

Tato opatření zahrnují především vhodná technická a organizační opatření k zajištění zpracování v souladu s nařízením (tzn. přijetí a dodržování příslušných interních předpisů), řádné a včasné plnění informační povinnosti ve vztahu k subjektům údajů (tzn. příprava informačních sdělení a žádostí o souhlas subjektů údajů se zpracováním údajů), vedení záznamů o všech činnostech zpracování údajů správce či zpracovatele, ohlašování případného narušení ochrany osobních údajů dozorovému úřadu a oznamování těchto případů subjektů údajů, poradenství při posuzování vlivu zpracování na ochranu osobních údajů a mnoho dalších opatření.

 

Přihláška:

 

Zájemci o pozici Pověřenec/Specialista pro ochranu osobních údajů se mohou nejpozději do 30.4.2018 přihlásit písemně na adresu Obecní úřad Prosetín, Prosetín 34, 592 64 Prosetín nebo e-mailem na adresu podatelna@prosetin.cz.

V přihlášce uveďte: jméno, příjmení, titul, datum, místo narození, místo trvalého pobytu, a telefonní spojení, případně e-mailovou adresu.

K přihlášce připojte:

Životopis, podrobný popis práce, kterou budete jako pověřenec/specialista pro ochranu osobních údajů pro obec Prosetín vykonávat, písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění a kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Bez těchto náležitostí nebude vaše přihláška do konkurzu zařazena.

 

S vítězným uchazečem o tuto pozici bude uzavřena dohoda o provedení práce v souladu s ustanovením §75 zákoníku práce.

 

Odborný odhad na provedení výše zmíněné práce je maximálně 25 hodin měsíčně.

 

Za provedení úkolů ve sjednané jakosti a rozsahu poskytne Obec Prosetín pověřenci odměnu ve výši 190 Kč za hodinu, která bude zdaněna daní z příjmu, a která je splatná měsíčně, nejpozději k 15. dni následujícího měsíce na základě zaměstnavatelem schváleného výkazu práce.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez výběru uchazeče.

 

 

Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou žádné komentáře.