Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Domovská stránka

:

Snadné spuštění

Domovská stránka > Příspěvky > Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitelka/ředitel příspěvkové organizace
květen 31
Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitelka/ředitel příspěvkové organizace

Rada obce Prosetín ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace,

Požadavky:

- předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,

- znalost školské problematiky a předpisů,

- organizační a řídící schopnosti.

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti a přílohy:

- jméno, příjmení, tituly, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis,

- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/maturitní vysvědčení),

- doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení,

- strukturovaný profesní životopis,

- písemnou podrobnou koncepci rozvoje školy do roku 2024,

- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

- originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců),

- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.


Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele/ky: 1. 8. 2018. Přihlášky doručte v zalepené obálce s označením „Konkurz ZŠ – neotvírat“, podle zadané přihlášky a adresou odesílatele na adresu: Obecní úřad Prosetín, Prosetín 34, 592 64 Prosetín v termínu do 31.5. 2018 do 14.00 hodin.​

Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou žádné komentáře.