Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Snadné spuštění

Domů
Blog obce Prosetín
duben 30
Výběrové řízení - specialistka/specialista GDPR

Obec Prosetín vyhlašuje výběrové řízení na pozici

pověřenec/specialista pro ochranu osobních údajů

Charakteristika pozice:

Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů obsahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů  a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen nařízení) a další předpisy EU nebo členských států v oblasti ochrany osobních údajů.

Požadavky:

Odborné znalostí práva a praxe v oblasti ochrany osobních údajů a schopnost plnit úkoly uložené pověřenci samotným obecným nařízením.

K základním úkolům pověřence patří zejména:

Poskytování informací a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, kteří provádějí zpracování osobních údajů, o jejich povinnostech v oblasti ochrany osobních údajů.

Monitorování souladu zpracování údajů s nařízením, dalšími předpisy EU nebo členských států v oblasti ochrany údajů a s koncepcemi správce nebo zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů, včetně školení pracovníků zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů.

Poskytování poradenství při posouzení vlivu zpracování na ochranu osobních údajů.

Spolupráce s dozorovým úřadem.

Působení jako kontaktní místo pro dozorový úřad.

Pověřenec implementuje a dohlíží na plnění opatření k zajištění povinností vyplývajících pro správce či zpracovatele údajů z nařízení.

Tato opatření zahrnují především vhodná technická a organizační opatření k zajištění zpracování v souladu s nařízením (tzn. přijetí a dodržování příslušných interních předpisů), řádné a včasné plnění informační povinnosti ve vztahu k subjektům údajů (tzn. příprava informačních sdělení a žádostí o souhlas subjektů údajů se zpracováním údajů), vedení záznamů o všech činnostech zpracování údajů správce či zpracovatele, ohlašování případného narušení ochrany osobních údajů dozorovému úřadu a oznamování těchto případů subjektů údajů, poradenství při posuzování vlivu zpracování na ochranu osobních údajů a mnoho dalších opatření.

Přihláška:

Zájemci o pozici Pověřenec/Specialista pro ochranu osobních údajů se mohou nejpozději do 30.4.2018 přihlásit písemně na adresu Obecní úřad Prosetín, Prosetín 34, 592 64 Prosetín nebo e-mailem na adresu podatelna@prosetin.cz.

V přihlášce uveďte: jméno, příjmení, titul, datum, místo narození, místo trvalého pobytu, a telefonní spojení, případně e-mailovou adresu.

K přihlášce připojte:

Životopis, podrobný popis práce, kterou budete jako pověřenec/specialista pro ochranu osobních údajů pro obec Prosetín vykonávat, písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění a kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Bez těchto náležitostí nebude vaše přihláška do konkurzu zařazena.

S vítězným uchazečem o tuto pozici bude uzavřena dohoda o provedení práce v souladu s ustanovením §75 zákoníku práce.

Odborný odhad na provedení výše zmíněné práce je maximálně 25 hodin měsíčně.

Za provedení úkolů ve sjednané jakosti a rozsahu poskytne Obec Prosetín pověřenci odměnu ve výši 190 Kč za hodinu, která bude zdaněna daní z příjmu, a která je splatná měsíčně, nejpozději k 15. dni následujícího měsíce na základě zaměstnavatelem schváleného výkazu práce.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez výběru uchazeče.

 

březen 21
Hlášení místního rozhlasu dne 21.3.2018

1) ​TJ Sokol Prosetín ve spolupráci s kulturní komisí Obce Prosetín vás zve na divadelní představení vírských ochotníků s názvem Manželství na druhou aneb Barrilonova svatba. Představení se bude konat v sobotu 24. března 2018 v 18 hodin v prosetínské sokolovně, vstupné je 60 Kč.

2) Veterinář MVDr. Dvořák oznamuje, že proběhne v našich obcích pravidelné očkování psů, a to v sobotu dne 24.3.2018 v Brťoví u hasičky od 10.45 hod., dále v Prosetíně u autobusové zastávky od 11.15 hod. a ve Čtyřech Dvorech u hasičky od 11.45. hod.

3) Prosetínská škola vás zve na tradiční každoroční akci Prosetín čte dětem, která se koná v rámci mikroregionálního projektu. Ve čtvrtek 22.3. proběhne čtení s Ilonou Lukáškovou o Irsku, začátek je od 16 hod a v pátek dne 23.3. budou číst dětem zaměstnanci školy z oblíbené knížky, začátek je v 17 hod. Čtení proběhnou vždy v budově prosetínské školy.

4) ZDV Mrákotín bude ve čtvrtek dne 22.3. prodávat chlazená kuřata, celá i porcovaná v ceně od 59 Kč/kg a chlazené krůty celé i porcované v ceně od 85 Kč/kg. Prodej se uskuteční v Prosetíně u autobusové zastávky od 11 hod. a ve Čtyřech Dvorech na návsi od 11.15 hod.

5) Drůbežárna Mírovka bude ve čtvrtek dne 22.3.2018 prodávat chovné kuřice - hnědé, černé, bílé - stáří 17-23 týdnů, cena 160-195 Kč/ksProdej se uskuteční v Prosetíně na návsi v 10.15 hod. a v Brťoví u zastávky v 10.40 hod.​

březen 16
Hlášení místního rozhlasu dne 16.3.2018

​1) Prosetínské hřbitovy vás zvou na členskou schůzi, která se koná v pátek dne 16.3.2018 v 18 hod na evangelické faře v Prosetíně. Dále bude následovat přednáška Jana Litomyského na téma "Sbližování lidí různých vyznání".

2) Veterinář MVDr. Dvořák oznamuje, že proběhne v našich obcích pravidelné očkování psů, a to dne 24.3.2018 v Brťoví u hasičky od 10.45 hod., dále v Prosetíně u autobusové zastávky od 11.15 hod. a ve Čtyřech Dvorech u hasičky od 11.45. hod.

3) Vedení Základní školy v Prosetíně oznamuje všem rodičům žáků, že v pondělí dne 19.3.2018 je uděleno žákům ředitelské volno. Mateřská škola bude otevřena v obvyklém čase. Dále vás prosetínská škola zve na tradiční každoroční akci Prosetín čte dětem, která se koná v rámci mikroregionálního projektu. Čtení s besedou se bude konat v úterý dne 20.3. se spisovatelkou Michaelou Fišarovou a ve čtvrtek 22.3. proběhne čtení s Ilonou Lukáškovou o Irsku, začátek je u obou čtení od 16 hod a v pátek dne 23.3. budou číst dětem zaměstnanci školy z oblíbené knížky, začátek je v 17 hod. Čtení proběhnou vždy v budově prosetínské školy.

4) Drůbežárna Mírovka bude ve čtvrtek dne 22.3.2018 prodávat chovné kuřice - hnědé, černé, bílé - stáří 17-23 týdnů, cena 160-195 Kč/ks. Prodej se uskuteční v Prosetíně na návsi v 10.15 hod. a v Brťoví u zastávky v 10.40 hod.

březen 14
Očkování psů

​MVDr. Dvořák oznamuje, že proběhne v našich obcích pravidelné roční očkování psů, a to v sobotu dne 24.3.2018 v Brťoví u hasičky od 10.45 hod, dále v Prosetíně u autobusové zastávky od 11.15 hod. a ve Čtyřech Dvorech u hasičky od 11.45 hod.

březen 14
Změna závozu pečiva

​Upozornění pro občany Brťoví a Čtyř Dvorů:

Pojízdná prodejna Pekárny Blansko oznamuje z důvodu nemoci změnu závozu pečiva platnou od 12.3.2018, a to že prodej se uskuteční pouze v úterý  

v Brťoví od 14.00 do 14.45 hodin a 

ve Čtyřech Dvorech od 15.00 do 16.00 hodin.

březen 14
Výběrové řízení - ředitelka/ředitel příspěvkové organizace

Rada obce Prosetín ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:

Základní škola Prosetín a Mateřské školy Prosetín, okres Žďár nad Prosetín, příspěvková organizace,

Požadavky:

Předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,

znalost školské problematiky a předpisů,

organizační a řídící schopnosti.

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti a přílohy:

Jméno, příjmení, tituly, datum a místo narození,

státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefon, e-mail,

datum a vlastnoruční podpis,

úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/maturitní vysvědčení),

doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení,

strukturovaný profesní životopis,

písemnou podrobnou koncepci rozvoje školy do roku 2024,

výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců),

písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ky: 1. 8. 2018. Přihlášky doručte v zalepené obálce s označením „Konkurz ZŠ – neotvírat“, podle zadané přihlášky a adresou odesílatele na adresu: Obecní úřad Prosetín, Prosetín 34, 592 64 Prosetín v termínu do 31.5. 2018 do 14.00 hodin.​

březen 06
Oznámení o revizi katastru nemovitosti

​Obec Prosetín podle ustanovení §38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),

oznamuje

 na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou (dále jen „katastrální úřad") č.j. R0-5/2018-714-1, že v katastrálním území Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem obce Prosetín bude dne 18.4.2018 zahájena revize katastru nemovitostí a potrvá přibližně do 30.6.2019.

 

Vlastníci nemovitostí v tomto katastrálním území a jiní oprávnění se upozorňují na jejích povinnosti, vyplývající z ustanovení §37 odst. 1 katastrálního zákona, zejména povinnost:
 
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápísu do katastru nemovitostí,
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.
 
Jednání se zaměstnanci katastrálního úřadu bude v době revize možné na Katastrálním pracovišti Žďár nad Sázavou, vždy v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin, s výjimkou pátku, nebo na telefonním čísle 566585714.
Jednotliví vlastníci nemovitostí budou k revizi údajů katastru písemně zvarn Jen ve zvlášť odůvodněných případech. Vlastníci nemovitostí se upozorňují, aby při revizi splnili své výše uvedené povinnosti, pokud se tak již dříve nestalo.
Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci (dále jen"oprávněné osoby") jsou podle § 7 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (dále jen „zákon o zeměměřictví"), ve znění pozdějších předpisů, oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele. Oprávnění ke vstupu na nemovitost prokazují služebním průkazem. Vlastník nebo provozovatel zařízení, které může ohrozit život nebo zdraví, je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem do tohoto zařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Oprávněné osoby jsou povinny šetřit práva a majetek vlastníka a oprávněného uživatele nemovitosti a po ukončení zeměměřické činnosti uvést nemovitost do původního stavu; přitom jsou povinny dbát, aby co nejméně rušily hospodaření a užívání nemovitosti. Mohou také, po předchozím upozornění, v nezbytném rozsahu provádět na vlastní náklad nutné úpravy terénu, oklešťovat a odstraňovat porosty překážející zeměměřickým činnostem včetně využívání značek bodových polí.
Podle§ 8 odst. 4 zákona o zeměměřictví je vlastník nemovitosti nebo oprávněný uživatel povinen strpět umístění měřických značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo zničit. Kdo poškodí, zničí nebo neoprávněně přemístí měřickou značku, dopustí se porušení pořádku na úseku zeměměřictví a může za to být pokutován.

 

Jiří Drbušek, starosta obce

březen 05
Výzva poslancům Parlamentu ČR

Prioritou tohoto blogu vždy bylo zachování apolitičnosti v té nejvyšší možné míře, ovšem nejnovější politické dění mě nutí pro jednou udělat výjimku.

Ve dnech 70. výročí komunistického únorového puče roku 1948 byl poslanci Parlamentu ČR v tajném hlasování zvolen do čela komise pro GIBS bývalý příslušník sboru národní bezpečnosti a poslanec za KSČM Zdeněk Ondráček, jenž se v řadách ozbrojených složek účastnil tvrdých zásahů proti demonstrantům v letech 1988 a 1989. Vzhledem k zločinům komunismu (odkaz na zákon ), které krutě ovlivnily směřování celého národa a stály životy tisíců lidí, považuji toto rozhodnutí za urážku všech, kteří kdy byli perzekuováni ze strany zločinného komunistického režimu v Československu v letech 1948 až 1989.
Vyzývám proto všechny poslance Parlamentu ČR, aby pana Zdeňka Ondráčka neprodleně odvolali z komise pro GIBS.
 
 
Jiří Drbušek, starosta obce
 
březen 03
Jednání Rady obce Prosetín

​Na ponděli 12.března 2018 svolávám jednání Rady obce Prosetín. Jednání se uskuteční od 18:00 hodin na OÚ v Prosetíně.

Jiří Drbušek, starosta obce

únor 19
Lékař dovolená

​MUDr. Stanislav Bartošík oznamuje svým pacientům, že bude mít ve dnech 22. a 23.2.2018 dovolenou. Zastupuje MUDr. Prudká ve svých ordinacích v Rovečném a ve Víře.

1 - 10Další
  
Elektronická úřední deska Obecního úřadu
Obecní úřad Prosetín
Povinně zveřejňované údaje (dle vyhlášky č.442/2006 Sb.)
Informace o zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb.
Informace o provozu podatelny
Dotazník - komunitní kompostování
Klikací rozpočet obce
Finanční bilance obce
Územní plán Obce Prosetín
Změna č.1 ÚP obce
Regulativy Obce Prosetín
Závazná pravidla platná pro výstavbu RD na B1
Strategický plán rozvoje obce - 2. aktualizace
Lesní hospodářský plán obce 2012 - 2021
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016
1 - 15Další