Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Snadné spuštění

Domů
Blog obce Prosetín
leden 18
Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu Obce Prosetín na rok 2018

Podle ustanovení § 11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů se zveřejňuje schválený Rozpočet Obce Prosetín na rok 2018.

Rozpočet Obce Prosetín na rok 2018 byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 27. 10. 2017 usnesením ZO-06/27102017.
Schválený Rozpočet Obce Prosetín na rok 2018 je zveřejněn na internetových stránkách Obce Prosetín v sekci „Obecní úřad Prosetín“, podsekci „Rozpočtové výhledy a rozpočty“, části „Rok 2018“ (http://www.prosetin.info/intranet/rozpocty/).
 
Rozpočet Obce Prosetín na rok 2018 je k dispozici k nahlédnutí v listinné podobě na Obecním úřadě Prosetín, Prosetín 34, 592 64 Prosetín.
 
leden 18
Oznámení o době a místě konání voleb - "prezidentské" volby II.kolo

Starosta obce Prosetín podle § 34 odst.1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o volbě prezidenta republiky),

oznamuje:
1.      II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2.      Místem konání voleb:
a.      ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost umístěná v družině v budově ZŠ Prosetín a MŠ Prosetín, Prosetín č.70, 592 64 Prosetín pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Prosetín, m.č. Prosetín.
b.     ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost umístěná ve společenské místnosti KD Brťoví, Brťoví č.34, 593 01, pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Prosetín, m.č. Brťoví,
c.     ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost umístěná v zasedací místnosti kulturního domu,
Čtyři Dvory ev. č. 2, 593 01, pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Prosetín, m.č. Čtyři Dvory a pro voliče s trvalým pobytem v obci Prosetín č.p.49, 52, 55, 57, 63.
3.      Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4.      Hlasovací lístky pro II. kolo volby prezidenta České republiky obdrží volič ve volební místnosti.
5.      Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu a vložení hlasovacích lístků do úřední obálky.
leden 17
Informace o svolání zasedání Zastupitelstva obce Prosetín na 27.1.2018

Obecní úřad Prosetín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Prosetín, svolaného starostou obce Jiřím Drbuškem  v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:
 
Brťoví - KD
Doba konání:
 
27. ledna 2018 od 18:00 hodin
Navržený
program:
1)      Zahájení
2)      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. (1) zákona o obcích) a zapisovatele.
3)      Schválení programu jednání
4)      Schvalovací část jednání
a)      Střednědobý výhled rozpočtu - návrh (materiál ZO-01/27012018)
b)      Stanovení rozsahu provádění ROP radou obce (materiál ZO-02/27012018)
c)      Nabídka na Záměr č. Z-01/2017 (materiál ZO-03/27012018)
d)      Konkurz na ředitele PO (materiál ZO-04/27012018)
e)      Projednání žádostí, stížností a petic (materiál ZO-05/27012018)
5)      Informace o činnosti výborů zřízených zastupitelstvem obce
6)      Rozprava členů zastupitelstva
7)      Diskuse
8)      Závěr
 
 
V Prosetíně, dne 17. ledna 2018
Jiří Drbušek
starosta obce
leden 17
Tříkrálová sbírka 2018 v našich obcích

tříkrálová sbírka_1.jpg

Diecézní Charita České republiky děkuje všem koledníkům a dárcům za jejich dobrovolnickou práci a finanční dary.

Tříkrálová sbírka 2018 v obcích Prosetín, Brťoví, Čtyři Dvory, Louka a Bolešín a Věstínek vynesla celkovou částku ve výši 28 297 Kč.

Výčetka sbírky: V Prosetíně se vybralo 8 115 Kč, v Brťoví 5 420 Kč, ve Čtyřech Dvorech 7 160 Kč, v Louce 2 677 Kč a společně v Bolešíně a Věstínku 4 925 Kč. 

Všem štědrým dárcům a koledníkům velké poděkování!

leden 04
Tříkrálová sbírka 2018

Charita České republiky ve spolupráci s obcí Prosetín a dobrovolníky z naší obce pořádá v našich obcích Tříkrálovou sbírku. Tato sbírka proběhne v Prosetíně, Čtyřech Dvorech a Brťoví v sobotu dne 6. ledna 2018. 


Všem, kteří se se svým darem této sbírky zúčastní, děkujeme.

tříkrálová sbírka_1.jpg 

prosinec 28
Silvestrovské odpoledne s ohňostrojem

​SDH Prosetín ve spolupráci s kulturní komisí Vás srdečně zve na tradiční či netradiční silvestrovské odpoledne nejen pro děti zakončené ohňostrojem. Akce se uskuteční v neděli od 17 hodin na návsi v Prosetíně, je připraven malý program, malé občerstvení a v 18 hodin velký ohňostroj. 

     Pozvánka na Silvestr 2017

prosinec 28
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR 2018

Starosta obce Prosetín podle § 34 odst.1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o volbě prezidenta republiky),

oznamuje:

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb:

- ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost umístěná v družině v budově ZŠ Prosetín a MŠ Prosetín, Prosetín č.70, 592 64 Prosetín pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Prosetín, m.č. Prosetín.

- ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost umístěná ve společenské místnosti KD Brťoví,
Brťoví č.34, 593 01
, pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Prosetín, m.č. Brťoví,

- ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost umístěná v zasedací místnosti kulturního domu,
Čtyři Dvory ev. č. 2, 593 01
, pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Prosetín, m.č. Čtyři Dvory a pro voliče s trvalým pobytem v obci Prosetín č.p.49, 52, 55, 57, 63.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu a vložení hlasovacích lístků do úřední obálky.

Podle § 54 zákona o volbě prezidenta republiky je prezidentem zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas. Podle § 56 odst.1 citovaného zákona v případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 54, zajistí Ministerstvo vnitra, aby se druhé kolo volby prezidenta konalo za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta. O případném konání druhého kola volby prezidenta budou voliči po skončení prvního kola volby prezidenta informováni zveřejněním nové informace na úřední desce obecního úřadu.

                                                             Ing. Jiří Drbušek v.r.  starosta obce​

prosinec 17
Plánovené termíny svolání zasedání ZO Prosetín v roce 2018

​Oznamuji Vám, že v roce 2018 plánuji svolat zasedání ZO obce Prosetín v těchto termínech:

Sobota 27.ledna 2018 od 18:00 hodin

Pátek 27.dubna 2018 od 18:00 hodin

Pátek 15. června 2018 od 19:00 hodin

Pátek 14. září 2018 od 19:00 hodin

starosta obce

 

prosinec 17
Uzavření OÚ Prosetín - pracovní neschopnost

Obecní úřad Prosetín bude z důvodu pracovní neschopnosti referentky minimálně do 14.1.2018 pro veřejnost uzavřen.

Vaše neodkladné záležitosti si můžete v prosinci na OÚ Prosetín vyřídit v tuto dobu:

Pondělí 18.12.2017 od 18:30 do 19:30 hodin.

Úterý 19.12.2017 od 18:30 do 19:00 hodin.

Pátek 21.12.2017 od 14:00 do 15:00 hodin.

Středa 27.12.2017 od 7:30 do 8:30 hodin.

Kontakty:

místostarosta 724 068 766 

starosta 606 021 636 (pouze SMS zprávy)

Děkujeme za pochopení.

starosta obce

prosinec 17
Šťastné a veselé

 

Vánoce.png 
Obec Prosetín přeje všem občanům požehnané Vánoce a do nového roku 2018 pevné zdraví, štěstí a pohodu.​
vánoce_1.png


 

 

1 - 10Další
  
Elektronická úřední deska Obecního úřadu
Obecní úřad Prosetín
Povinně zveřejňované údaje (dle vyhlášky č.442/2006 Sb.)
Klikací rozpočet obce
Finanční bilance obce
Územní plán Obce Prosetín
Změna č.1 ÚP obce
Regulativy Obce Prosetín
Závazná pravidla platná pro výstavbu RD na B1
Strategický plán rozvoje obce - 2. aktualizace
Lesní hospodářský plán obce 2012 - 2021
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016
GObec - mapový portál obce
Geoportal
Nahlížení do KN
1 - 15Další