Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Snadné spuštění

Domů
Blog obce Prosetín
listopad 06
Odečet vody za rok 2017
Odečty vodoměrů za spotřebu vody za rok 2017 budou probíhat ve všech obcích ve dnech 20. a 21.12. 2017. Chalupáři, kteří ukončují sezonu, mohou už nyní nahlásit stav vodoměru na tel. 724 068 766 nebo napsat a vložit do schránky OÚ Prosetín.
 děkujeme za spolupráci
listopad 03
Podzimní akce v Prosetíně

OPS Prosetín a kulturní komise obce Prosetín pro vás připravují v nadcházejících dvou měsících akce, které určitě potěší některé z vás. 

Sobota dne 12.11.2017 od 15.30 hod. do 16.30 hod. - Hudební cesta I.

Neděle dne 2.12.2017 od 14.00 hod. do 18.00 hod. - Zdobení adventních věnců

Neděle dne 10.12.2017 od 15.30 hod. do 17.00 hod. - Hudební cesta II.

Popis a bližší informace naleznete zde: 

Souhrn akcí

Hudba_plakát_122017

Adventní věnce_plakát_112017

Přijďte si poslechnout něco zajímavého či si něco vyrobit, budeme se na vás těšit!

 

listopad 01
Uzavření OÚ Prosetín - zdravotní důvody

Od 7.11.2017 bude Obecní úřad Prosetín pro veřejnost uzavřen ze zdravotních důvodů referentky OÚ.

V případě neodkladných záležitostí, prosím, volejte na telefonní číslo:

606 021 636 nebo 724 068 766

říjen 25
Hlášení místního rozhlasu dne 25.10.2017

1) Obec Prosetín oznamuje občanům, že v pátek dne 27.10.2017 od 18 hodin v KD Brťoví se koná zasedání zastupitelstva obce Prosetín.

 2) Prosetínské hřbitovy z.s. Vás zvou ve čtvrtek 26. října 2017 v 15,30 hodin na úklid listí na dolním hřbitově v Prosetíně.  Hrábě a koše si vezměte s sebou.

3) Upozornění pro občany Brťoví a Čtyř Dvorů - Pojízdná prodejna Pekárny Blansko bude od 25.10.2017 zajíždět opět ve středu i v pátek, prodej se uskuteční ve Čtyřech Dvorech od 13.40 do 14.15 hod. a v Brťoví od 14.30 do 15.10 hod.

říjen 23
Informace o konání zasedání zastupitelstva dne 27.10.2017

Obecní úřad Prosetín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Prosetín, svolaného starostou obce Jiřím Drbuškem  v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích.​

Místo konání:

Brťoví - KD

Doba konání:

27. října 2017 od 18:00 hodin

Navržený
program:

1)       Zahájení

2)       Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. (1) zákona o obcích) a zapisovatele.

3)       Schválení programu jednání

4)       Schvalovací část jednání

a)        Žádost ZŠ Prosetín a MŠ Prosetín o finanční příspěvek na plavání (materiál ZO-03/27102017)

b)       Rozpočtového opatření příspěvkové organizace ZŠ Prosetín a MŠ Prosetín – žádost o navýšení financí na provoz (materiál ZO-04/27102017)

c)        Rozpočtové opatření obce č. ROP-04/2017 (materiál ZO-06/27102017)

d)       Rozpočet obce na rok 2018 (materiál ZO-05/27102017)

e)        Podnět na pořízení změny územního plánu obce Prosetín (materiál ZO-02/27102017)

f)        Koncept ročního zápisu do kroniky (materiál ZO-01/27102017)

g)       Projednání žádostí, stížností a petic (materiál ZO-07/27102017)

5)       Informace o činnosti výborů zřízených zastupitelstvem obce

6)       Rozprava členů zastupitelstva

7)       Diskuse

8)       Závěr

říjen 23
Výběrové řízení na prodej pozemku v Brťoví

Společnost Lesy ČR zveřejňuje informace o výběrovém řízení na prodej spoluvlastnického podílu 1/4 pozemku parc.č. 210 v k.ú. Brťoví.

Bližší informace si můžete stáhnout Z D E

říjen 05
Hlášení místního rozhlasu dne 5.10.2017

1) ​Obec Prosetín vás srdečně zve na setkání s návrhářkou Ilonou Ostrou, která navrhuje a šije oblečení pro tanečníky pořadu Star Dance. Budete moci si prohlédnout ušité oblečení, fotografie a třeba se zeptat na zajímavosti ze zákulisí pořadu. Beseda proběhne v neděli dne 8.10.2017 od 15 hodin v budově prosetínské školy, vstupné je dobrovolné.

2) Drůbežárna Prace bude v sobotu dne 7.10.2017 ve 13:15 hod. u autobusové zastávky v Prosetíně prodávat červené kuřice - 190 Kč/ks, roční slepice - 90 Kč/ks, jatečné kachny o váze 3-3,5 kg -190 Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky + vitamínové doplňky, dále pak budou vykupovat králičí kožky - 5 Kč/ks.

3) OPS Prosetín vydala pro rok 2018 stolní kalendář a knížku s kresbami místních památek. Kalendář i knížka je k prodeji v kanceláři OÚ Prosetín za 50 Kč a 80 Kč.​

říjen 05
Beseda s Ilonou Ostrou

​Obec Prosetín vás srdečně zve na setkání s návrhářkou Ilonou Ostrou, která navrhuje a šije oblečení pro tanečníky pořadu Star Dance. Budete moci si prohlédnout ušité oblečení, fotografie a třeba se zeptat na zajímavosti ze zákulisí pořadu.

Beseda proběhne v neděli dne 8.10.2017 od 15 hodin v budově prosetínské školy, vstupné je dobrovolné.

Pozvánku si můžete stáhnout zde: Setkání s Ilonou Ostrou

říjen 04
Informace k volbám do PS 2017

Starosta obce Prosetín podle § 15 odst.1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

dne 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

dne 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb:

- ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost umístěná v družině v budově ZŠ Prosetín a MŠ Prosetín, Prosetín č.70, 592 64 Prosetín pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Prosetín, m.č. Prosetín.

- ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost umístěná ve společenské místnosti KD Brťoví,
Brťoví č.34, 593 01
, pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Prosetín, m.č. Brťoví,

- ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost umístěná v zasedací místnosti kulturního domu,
Čtyři Dvory ev. č. 2, 593 01
, pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Prosetín, m.č. Čtyři Dvory a pro voliče s trvalým pobytem v obci Prosetín č.p.49, 52, 55, 57, 63.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor určených pro úpravu hlasovacích lístků.

                                                                            Ing. Jiří Drbušek, starosta obce​

říjen 02
Volby do Poslanecké sněmovny 2017

Ve dnech 20. a 21. října 2017 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny ČR.​

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu v Prosetíně nebo v m.č. Brťoví a Čtyři Dvory, vydá Obecní úřad Prosetín na jeho žádost voličský průkaz. S tímto průkazem může volit v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Žádost lze podat dvěma způsoby:

  1. osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť Obecní úřad Prosetín o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam. O vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 18. října 2017 do 16:00 hodin.
  2. podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. října 2017 do 16:00 hodin, Obecnímu úřadu Prosetín. Pro písemné podání o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář (vzor žádosti je možné stáhnout na webových stránkách Obce Prosetín níže).

    Podání může být učiněno v této formě:

    • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče

    • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

Obecní úřad Prosetín voličský průkaz, nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5. října 2017, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát a volič nebude moci volit.

O vydání voličského průkazu může volič s trvalým pobytem v Prosetíně nebo v m.č. Brťoví a Čtyři Dvory žádat v úředních hodinách na Obecním úřadu Prosetín (Prosetín č.34).

Písemná podání se dle výše uvedených podmínek zasílají na adresu: Obecní úřad Prosetín, Prosetín č.34, 592 64 Prosetín nebo na ID datové schránky: bnpb2yu.

Žádost si můžete stáhnout zde: Žádost o vydání voličského průkazu - PS Parlamentu ČR.doc

1 - 10Další
  
Elektronická úřední deska Obecního úřadu
Obecní úřad Prosetín
Povinně zveřejňované údaje (dle vyhlášky č.442/2006 Sb.)
Klikací rozpočet obce
Finanční bilance obce
Územní plán Obce Prosetín
Změna č.1 ÚP obce
Regulativy Obce Prosetín
Závazná pravidla platná pro výstavbu RD na B1
Strategický plán rozvoje obce - 2. aktualizace
Lesní hospodářský plán obce 2012 - 2021
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016
GObec - mapový portál obce
Geoportal
Nahlížení do KN
1 - 15Další