Finanční rozvaha OBEC PROSETÍN  
Likvidní poměr (likvidita): 10,97   Provozní kapitál: 6 923 386 Kč
Hotovostní poměr (cash likvidita): 8,49   Výsledek hospodaření BÚO: 836 985 Kč
AKTIVA PASIVA
A. Stála aktiva C. Vlastní kapitál   
I. Dlouhodobý nehmotný majetek 119 088 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 42 136 922
II. Dlouhodobý hmotný majetek 42 976 410 II. Fondy ze zisku 149 396
III. Dlouhodobý finanční majetek - III. Výsledek hospodaření 7 732 566
Stálá aktiva celkem 43 095 498 Kč Vlastní kapitál celkem 50 018 884 Kč
B. Oběžná aktiva D. Cizí zdroje
I. Zásoby - I. Rezervy -
II. Krátkodobé pohledávky 1 720 296 II. Dlouhodobé závazky -
III. Krátkodobý finanční majetek 5 897 306 III. Krátkodobé závazky 694 216
Oběžná aktiva celkem 7 617 602 Kč Cizí zdroje celkem  694 216 Kč
Aktiva celkem 50 713 100 Kč   Pasiva celkem 50 713 100 Kč