Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
OS-01-2015.pdfOS-01-2015 
 Název směrnice
K odepisování dlouhodobého majetku
 
 Anotace
Upřesňuje provedení odepisování dlouhodobého majetku, nahrazuje Směrnici OS-15-2011
 
 Stav dokumentuPlatný - aktuální 
 Schváleno dne1.1.2015 
 Zrušeno dne 
 Usnesení číslo 
 
OS-02-2015.pdfOS-02-2015 
 Název směrnice
O postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 
 Anotace
Upravuje pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 
 Stav dokumentuPlatný - aktuální 
 Schváleno dne27.2.2015 
 Zrušeno dne 
 Usnesení čísloZO-04/27022015 
 
OS-01-2014.pdfOS-01-2014 
 Název směrnice
Knihovní řád Místní knihovny Prosetín
 
 Anotace
Stanovuje knihovní řád Místní knihovny Prosetín.
 
 Stav dokumentuPlatný - aktuální 
 Schváleno dne30.6.2014 
 Zrušeno dne 
 Usnesení čísloRO-04/30062014 
 
OS-01-2012.pdfOS-01-2012 
 Název směrnice
O způsobu vedení a uložení kroniky
 
 Anotace
Určuje způsob vedení a uložení kroniky obce Prosetín, postup schvalování zápisů v kronice a opravy zápisů.
 
 Stav dokumentuPlatný - aktuální 
 Schváleno dne13.4.2012 
 Zrušeno dne 
 Usnesení číslo 
 
OS-02-2012.pdfOS-02-2012 
 Název směrnice
O svobodné přístupu k informacím
 
 Anotace
Směrnice upravuje postupy k poskytování informací právnickým a fyzickým osobám v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb. a zákona č. 123/1998 Sb.
 
 Stav dokumentuPlatný - aktuální 
 Schváleno dne24.8.2012 
 Zrušeno dne 
 Usnesení čísloZO-07/24082012 
 
OS-03-2012.pdfOS-03-2012 
 Název směrnice
Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
 
 Anotace
Směrnice stanovuje postupy pro přijímání, projednávání a vyřizování petic a stížností v souladu se zákonem č.85/1990 Sb., o právu petičním ve znění pozdějších předpisů.
 
 Stav dokumentuPlatný - aktuální 
 Schváleno dne24.8.2012 
 Zrušeno dne 
 Usnesení čísloZO-06/24082012 
 
OS-04-2012.pdfRezervováno: WIN-O1UMDFVC993\drbusekOS-04-2012.pdfRezervováno: WIN-O1UMDFVC993\drbusekOS-04-2012 
 Název směrnice
O postupech při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 
 Anotace
Stanovuje postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
 
 Stav dokumentuPlatný - aktuální 
 Schváleno dne9.11.2012 
 Zrušeno dne 
 Usnesení čísloZO-13/09112012 
 
OS-01-2011.pdfOS-01-2011 
 Název směrnice
O vnitřních organizačních předpisech
 
 Anotace
Zavádí systém vnitřních předpisů Obce Prosetín včetně jejich tvorby, oběhu, registrace a archivování.
 
 Stav dokumentuPlatný - aktuální 
 Schváleno dne29.4.2011 
 Zrušeno dne 
 Usnesení číslo 
 
OS-02-2011.pdfOS-02-2011 
 Název směrnice
Jednací řád Rady obce
 
 Anotace
Upravuje přípravu, svolávání, průběh jednání, způsob hlasování a rozhodování Rady obce, dále pak způsob kontroly plnění usnesení a zabezpečení úkolů.
 
 Stav dokumentuPlatný - aktuální 
 Schváleno dne29.3.2011 
 Zrušeno dne 
 Usnesení číslo01/29032011 
 
OS-03-2011.pdfRezervováno: WIN-O1UMDFVC993\drbusekOS-03-2011.pdfRezervováno: WIN-O1UMDFVC993\drbusekOS-03-2011 
 Název směrnice
Organizační řád Obecního úřadu Prosetín
 
 Anotace
Upravuje organizaci Obecního úřadu Prosetín. Určuje jeho urganizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory, jejich vzájemné vztahy a kompetence.
 
 Stav dokumentuPlatný - aktuální 
 Schváleno dne29.3.2011 
 Zrušeno dne 
 Usnesení číslo10/29032011 
 
OS-04-2011.pdfOS-04-2011 
 Název směrnice
Pracovní řád Obecního úřadu Prosetín
 
 Anotace
Upravuje práva a povinnost zaměstnavatele Obce Prosetín a všech zaměstnanců Obecního úřadu Prosetín na všech pracovištích Obce Prosetín. Určuje vznik, změnu a ukončení pracovního poměru, pracovní dobu, dovolenou, plat, pracovní cesty a náhrady cestovních výdajů, překážky v úráci a odpovědnost za způsobenou škodu.
 
 Stav dokumentuPlatný - aktuální 
 Schváleno dne 
 Zrušeno dne 
 Usnesení číslo 
 
OS-05-2011.pdfOS-05-2011 
 Název směrnice
Spisový a skartační řád obecního úřadu Prosetín
 
 Anotace
Stanovuje souhr pravidel a opatření spojených s příjmem, tříděním, zapisováním, oběhem, vyřizováním, vyhotovováním, podepisováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním dokumentů Obecního úřadu Prosetín.
 
 Stav dokumentuPlatný - nutno aktualizovat 
 Schváleno dne15.6.2007 
 Zrušeno dne 
 Usnesení číslo04/150607 
 
OS-06-2011.pdfOS-06-2011 
 Název směrnice
Řád veřejných pohřebišť obce Prosetín
 
 Anotace
Stanovuje řád veřejných pohřebišť provozovaných obcí Prosetín.
 
 Stav dokumentuPlatný - aktuální 
 Schváleno dne1.5.2007 
 Zrušeno dne 
 Usnesení číslo 
 
OS-07-2011.pdfOS-07-2011 
 Název směrnice
Provozní řád Elektronická podatelna Prosetín
 
 Anotace
Metodický pokyn k vyřizování elektronické pošty, prostřednictvím které jsou doručovány písemnosti ve smyslu zákona o archivnictví a spisové službě.
 
 Stav dokumentuPlatný - nutno aktualizovat 
 Schváleno dne 
 Zrušeno dne 
 Usnesení číslo 
 
OS-08-2011.pdfOS-08-2011 
 Název směrnice
Jednací řád výborů a komisí Zastupitelstva obce Prosetín
 
 Anotace
Stanovuje jednací řád výborů a komisí Zastupitelstva obce Prosetín.
 
 Stav dokumentuPlatný - nutno aktualizovat 
 Schváleno dne21.12.2006 
 Zrušeno dne 
 Usnesení číslo 
 
OS-09-2011.pdfOS-09-2011 
 Název směrnice
Směrnice pro činnost školy zřizované obcí Prosetín
 
 Anotace
Upravuje pravidla pro činnost škol zřizovaných obcí.
 
 Stav dokumentuPlatný - aktuální 
 Schváleno dne29.11.2011 
 Zrušeno dne 
 Usnesení číslo 
 
OS-10-2011.pdfOS-10-2011 
 Název směrnice
Zabezpečení zpracování rozpočtu obce
 
 Anotace
Stanovuje metodiku zpracování rozpočtu obce Prosetín v souladu s obecně závaznými předpisy.
 
 Stav dokumentuPlatný - aktuální 
 Schváleno dne4.11.2011 
 Zrušeno dne 
 Usnesení číslo08/04112011 
 
OS-11-2011.pdfOS-11-2011 
 Název směrnice
O účetnictví
 
 Anotace
Aktualizuje, doplňuje a mění směrnici č. 4 ve znění ze dne 5.4. 2003 ,,O účetnictví", doplňuje a aktualizuje Směrnici o oběhu účetních dokladů ze dne 5.4.2003.
 
 Stav dokumentuPlatný - aktuální 
 Schváleno dne1.1.2011 
 Zrušeno dne 
 Usnesení číslo 
 
OS-12-2011.pdfOS-12-2011 
 Název směrnice
O účtování a oceňování dlouhodobého majetku a o provedení inventarizace majetku a závazků
 
 Anotace
Upřesňuje, doplňuje a mění směrnici č. 6 ze dne 5.4.2003 o účtování a oceňování dlouhodobého majetku a směrnici č. 7 ze dne 5.4.2003, provedení inventarizace majetku a  závazků, a to v důsledku vydání nových právních norem pro tuto oblast.
 
 Stav dokumentuPlatný - aktuální 
 Schváleno dne5.4.2003 
 Zrušeno dne 
 Usnesení číslo 
 
OS-13-2011.pdfOS-13-2011 
 Název směrnice
O zabezpečení zákona o finanční kontrole
 
 Anotace
Upřesňuje, doplňuje a mění směrnici č. 7 ze dne 20.1.2005, o zabezpečení zákona o finanční kontrole, dle které obec Prosetín zajišťuje kontrolu svého hospodaření a hospodaření příspěvkových organizací, u nichž je zřizovatelem.
 
 Stav dokumentuPlatný - aktuální 
 Schváleno dne30.12.2010 
 Zrušeno dne 
 Usnesení číslo 
 
OS-14-2011.pdfOS-14-2011 
 Název směrnice
O výši cestovních výloh a stravného
 
 Anotace
Upřesňuje, doplňuje a mění směrnici č. 1/2007 ve znění ze dne 1.1.2009 ,,O výši cestovních výloh a stravného".
 
 Stav dokumentuPlatný - nutno aktualizovat 
 Schváleno dne1.1.2011 
 Zrušeno dne 
 Usnesení číslo 
 
OS-15-2011.pdfRezervováno: WIN-O1UMDFVC993\drbusekOS-15-2011.pdfRezervováno: WIN-O1UMDFVC993\drbusekOS-15-2011 
 Název směrnice
K odepisování dlouhodobého majetku
 
 Anotace
Upřesňuje odepisování dlouhodobého majetku, a to v důsledku vydání nových právních norem pro tuto oblast.
 
 Stav dokumentuPlatný - aktuální 
 Schváleno dne20.12.2011 
 Zrušeno dne 
 Usnesení číslo 
 
OS-01-2010.pdfOS-01-2010 
 Název směrnice
Jednací řád Zastupitelstva obce
 
 Anotace
Upravuje přípravu, svolání a průběh jednání zastupitelstva obce, způsob jeho usnášení a kontrolu plnění jím přijatých usnesení, jakož i další otázky související s organizací a vlastním průběhem jednání zastupitelstva obce.
 
 Stav dokumentuPlatný - aktuální 
 Schváleno dne28.12.2010 
 Zrušeno dne 
 Usnesení číslo03/28122010 
 
OS-01-2009.pdfOS-01-2009 
 Název směrnice
O postupu pořizování změn územního plánu obce Prosetín
 
 Anotace
Směrnice určuje pravidla postupu pořízení změny územního plánu obce Prosetín
 
 Stav dokumentuPlatný - aktuální 
 Schváleno dne4.9.2009 
 Zrušeno dne 
 Usnesení číslo06/04092009 
 
OS-01-2008.pdfOS-01-2008 
 Název směrnice
Zásady tvorby a použítí fondu financování rozvoje a obnovy vodovodu obce Prosetín
 
 Anotace
Stanovuje zásady tvorby a použití fondu financování rozvoje a obnovy vodovodu obce Prosetín.
 
 Stav dokumentuPlatný - aktuální 
 Schváleno dne 
 Zrušeno dne 
 Usnesení číslo 
 
OS-02-2007.pdfOS-02-2007 
 Název směrnice
Kontrolní řád obce Prosetín
 
 Anotace
Stanovuje kontrolní řád Obce Prosetín.
 
 Stav dokumentuPlatný - nutno aktualizovat 
 Schváleno dne 
 Zrušeno dne 
 Usnesení číslo 
 
OS-03-2007.pdfRezervováno: WIN-O1UMDFVC993\drbusekOS-03-2007.pdfRezervováno: WIN-O1UMDFVC993\drbusekOS-03-2007 
 Název směrnice
Směrnice upravující postupy při provádění těžby dřeva v obecních porostech a jeho prodeje.
 
 Anotace
Upravuje postupy při provádění těžby dřeva v obecních porostech a jeho prodeje.
 
 Stav dokumentuPlatný - nutno aktualizovat 
 Schváleno dne16.3.2007 
 Zrušeno dne 
 Usnesení číslo 
 
VS-04-2006.pdfRezervováno: WIN-O1UMDFVC993\drbusekVS-04-2006.pdfRezervováno: WIN-O1UMDFVC993\drbusekVS-04-2006 
 Název směrnice
O postupech při zadávání a evidenci veřejných zakázek malého rozsahu
 
 Anotace
Směrnice upravuje postupy při zadávání a evidenci veřejných zakázek malého rozsahu
 
 Stav dokumentuPlatný - nutno aktualizovat 
 Schváleno dne 
 Zrušeno dne 
 Usnesení číslo 
 
OS-02-2003.pdfRezervováno: WIN-O1UMDFVC993\drbusekOS-02-2003.pdfRezervováno: WIN-O1UMDFVC993\drbusekOS-02-2003 
 Název směrnice
O svobodném přístupu k informacím
 
 Anotace
Stanovuje postupy přijímání žádosti o informace a jejich vyřizování.
 
 Stav dokumentuPlatný - nutno aktualizovat 
 Schváleno dne14.2.2003 
 Zrušeno dne 
 Usnesení číslo 
 
OS-03-2003.pdfRezervováno: WIN-O1UMDFVC993\drbusekOS-03-2003.pdfRezervováno: WIN-O1UMDFVC993\drbusekOS-03-2003 
 Název směrnice
Vyřizování stížností
 
 Anotace
Definuje pravidla pro přijímání a vyřizování stížností fyzických a právnických osob.
 
 Stav dokumentuPlatný - nutno aktualizovat 
 Schváleno dne1.3.2003 
 Zrušeno dne 
 Usnesení číslo 
 
1 - 30Další